Jarek Ropa

Followers | 0
Current place:
Make Art Tattoo
Kraków, Poland

About me

Make Art Tattoo (Kraków)

Jarek Ropa - Piękne kobiety, bujne rośliny, dzikie zwierzęta - oto neotradycyjny świat tego wrażliwego artysty. Ciepła jesienna aura jego palety i jego własna sprawiają, że z jego fotela wstajemy jak po kubku gorącego kakao. Ten miłośnik leśnych klimatów ujście dla emocji odnajduje jako wokalista kapeli metalowej.

ENG

Jarek Ropa - Beautiful women, lush plants, wild animals - this is the neotraditional world of this sensitive artist. The warm autumn aura of his palette and his own make us get up from his chair like a cup of hot cocoa. This lover of forest climates finds an outlet for emotions as a vocalist of a metal band.


Booking rules

Regulamin Studia:

1. Projekt tatuażu jest przygotowywany 2-3 dni przed terminem umówionej wizyty. Gotowy projekt jest pokazywany dopiero w dniu tatuowania, wtedy też jest możliwość wniesienia zmian w projekcie.
2. Warunkiem zapisania się na termin, jest wpłata zadatku. Zadatek podlega zwrotowi w formie bonu podarunkowego, jedynie jeśli klient powiadomi studio o zmianach minimum 7 dni przed umówioną wizytą. Termin nie zostanie zapisany w kalendarzu, jeśli nie jest zabezpieczony zaliczką.

3. Klient ma prawo do zmiany koncepcji na tatuaż do 7 dni przed umówioną wizytą.

4. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu jeżeli pomysł jest niewykonalny pod względem kompozycji lub stylistyki, zawiera symbole rasistowskie, faszystowskie lub homofobiczne. Tatuator może również odmówić wykonywania tatuażu jeżeli klient cierpi na problemy skórne, jest chory, czy przyszedł do studia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5. Projekt jest wykonywany na podstawie pomysłu klienta, który powinien zawierać; motyw tatuażu, styl, rozmiar oraz umiejscowienie na ciele.

6. Tatuator ma prawo przełożyć wizytę z powodów zdrowotnych lub osobistych.

7. Koszt tatuażu w dużej mierze zależny jest od; rozmiaru, detali zawartych w projekcie, poziom skomplikowania oraz umiejscowienie. Cena sesji jest stała dla wszystkich klientów. Mniejsze wzory są wyceniane indywidualnie na podstawie wymienionych powyżej czynników.

8. Płatność pobierana jest po zakończonej sesji. Przyjmujemy płatność jedynie gotówką. Prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty. Jeżeli klient zakończy sesję z własnych powodów, zobowiązany jest do zapłacenia za całą umówioną sesję.

ENG

Studio Regulations:

1. The tattoo design is prepared 2-3 days before the appointment. The finished design is shown only on the day of tattooing, then it is also possible to make changes to the design.
2. The condition of signing up for the deadline is the payment of a deposit. The deposit is refundable in the form of a gift voucher only if the customer notifies the studio of changes a minimum of 7 days before the appointment. The deadline will not be included in the calendar if it is not secured by an advance payment.

3. The customer has the right to change the concept to a tattoo up to 7 days before the appointment.

4. The tattooer has the right to refuse a tattoo if the idea is impracticable in terms of composition or style, contains racist, fascist or homophobic symbols. The tattoo artist may also refuse to make a tattoo if the client suffers from skin problems, is sick or came to the studio under the influence of alcohol or other intoxicants.

5. The project is made on the basis of the client's idea, which should include; tattoo motif, style, size and positioning on the body.

6. The tattoo artist has the right to postpone the visit for health or personal reasons.

7. The cost of tattooing depends largely on; size, details included in the design, level of complexity and location. The session price is fixed for all clients. Smaller designs are priced individually based on the factors listed above.

8. Payment is charged after the end of the session. We accept payment in cash only. Please prepare the calculated amount. If the client ends the session for his own reasons, he is obliged to pay for the entire session.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Jarek Ropa for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!