Miłosz Wojciech

Followers | 0
Current place:
Psychodelic Art Tattoo
Toruń, Poland

About me

"Samodoskonalenie to jedyna słuszna droga."

Skacze po konformizmie, trzymając się z dala od mainstreamu.


Booking rules

REGULAMIN STUDIA PSYCHODELIC ART TATTOO
Szanowni klienci! W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, a także na potrzeby stałego świadczenia najwyższych standardem usług, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług salonu Psychodelic Art Tattoo.

Klienci są zobowiązani do zaznajomienia się z regulaminem, a także do przestrzegania go.

Zabiegi wykonywane są tylko w siedzibie studia.

Po ustaleniu terminu zabiegu klient zobowiązany jest do wpłacenia zadatku (przedpłaty). Koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia w sobie zapłacony zadatek. Wpłata przedpłaty jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Prosimy o stawienie się na umówione wcześniej terminy. W przypadku niestawienia się w studiu w wyznaczonym terminie lub znacznego spóźnienia się na zabieg (1h spóźnienia) studio zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wpłaconego zadatku - przedpłata przepada. Odstępstwem jest sytuacja, w której klient z min. 3 dniowym wyprzedzeniem poinformuje studio o zmianie terminu, bądź ewentualnym przesunięciu godziny zabiegu.

W przypadku stawienia się w terminie, ale znacznego spóźnienia się na umówioną godzinę (bez wcześniejszego poinformowania studia), studio zastrzega sobie prawo do niewykonania tatuażu w tym dniu. Przesunięcie terminu w takiej sytuacji (nie z winy studia) skutkuje przepadnięciem zadatku na ten zabieg.
Jeżeli zabieg nie może zostać zrealizowany z winy studia, studio zobowiązane jest do zwrotu zadatku lub przepisaniu go na inny termin. Wówczas informujemy klienta z wyprzedzeniem o takiej sytuacji i decyzja należy do niego- przesuwamy termin na odpowiadający mu dzień, bądź wypłacamy całość wpłaconej wcześniej przedpłaty.

Ceny w studiu są ustalane indywidualnie. Koszt wykonania tatuażu zależy m.in. od wielkości i stopnia skomplikowania projektu, umiejscowienia projektu na ciele itp.
Konsultacje ze studiem są bezpłatne i niezobowiązujące, prosimy jedynie o wcześniejsze umówienie się na termin spotkania.

Studio zastrzega sobie prawa autorskie do przedstawianych projektów i wykonanych tatuaży.
W studiu Psychodelic Art Tattoo płatności można dokonywać jedynie gotówką. Nie wykonujemy tatuaży na tzw. kredyt zaufania lub na raty.

Klient umawiający się na zabieg jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska. Klientów prosimy również o pozostawienie aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu ze studiem.

W studiu Psychodelic Art Tattoo jak i również przed studiem obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów. Palić można w miejscu do tego wyznaczonym (jest strefa dla palących). Osoby zachowujące się w sposób wskazujący na wcześniejsze spożywanie napojów alkoholowych (osoby nietrzeźwe), zachowujące się agresywnie, nieodpowiednio zostaną wyproszone ze studia i terenu przed salonem. W przypadku stawiania przez te osoby oporu, dla bezpieczeństwa klientów i pracowników, personel studia może wezwać Ochronę lub Policję.

Klient może przyprowadzić ze sobą maksymalnie dwie osoby towarzyszące. Prosimy o powiadomienie studia (w ramach możliwości) o planowanym zabraniu ze sobą osób towarzyszących.
Studio tatuażu nie jest odpowiednim miejscem dla dzieci, jest więc zakaz wprowadzania na teren studia dzieci poniżej 15 roku życia. Zakaz ten jest wprowadzony dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, a także ze względu na to, że sesja trwa średnio ok. 4-5 godzin.

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu pracownik studia przeprowadza z klientem wywiad dotyczący stanu zdrowia, historii przebytych chorób, alergii, zachowań organizmu, trybu życia, stanu skóry itd. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania usługi tatuator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu. Wówczas zabieg nie dochodzi do skutku z przyczyn od nikogo niezależnych i wpłacony zadatek jest klientowi zwracany lub jeżeli sytuacja zdrowotna klienta może poprawić się w przewidywanym czasie istnieje możliwość przesunięcia terminu z zachowaniem wpłaconego wcześniej zadatku (przedpłata nie przepada, jest przepisana na nowy termin).

Przed wykonaniem tatuażu klient ma obowiązek do poinformowania tatuatora bądź odpowiedniej osoby z personelu o wszelkich dolegliwościach mogących mieć wpływ na wykonanie zabiegu, tj. chorobach układu krwionośnego, chorobach skóry, alergiach, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych, przebytej żółtaczce lub zakażeniu jakimkolwiek wirusem zakaźnym (np. HIV, opryszczka itp.), ciąży i okresie połogowym. Zatajenie jakiegokolwiek schodzenia lub stanu odmiennego zwalnia studio Psychodelic Art Tattoo z jakiejkolwiek odpowiedzialności z powikłań mogących nastąpić na skutek świadczenia usługi wykonania tatuażu, cała odpowiedzialność spoczywa wówczas na kliencie.

Klient przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza (oświadczenie woli) dotyczącego zaakceptowania projektu po konsultacjach, poświadczenia stanu zdrowia dopuszczającego na wykonanie tatuażu, dokument potwierdzony jest własnoręcznym podpisem klienta oraz jego numerem PESEL. Klient zobowiązany jest do umieszczenia prawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są poufne, nie będą udostępniane osobom trzecim, gromadzone są wyłącznie na potrzeby poświadczenia prawdy oraz pełnoletności. Nikt poza personelem studia Psychodelic Art Tattoo nie ma możliwości wglądu w dokumentację.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania tatuatora o pogorszeniu się samopoczucia podczas świadczenia usługi wykonywania tatuażu. Chodzi tu przede wszystkim o Wasze bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas zabiegu.

Nie zastosowanie się do wymagań regulaminu zwalnia studio Psychodelic Art Tattoo i tatuatora wykonującego tatuaż z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonany zabieg.
W studiu obowiązuje kategoryczny zakaz dotykania przez klientów jakichkolwiek narzędzi pracy personelu (komputera, drukarki, sprzętu technicznego - artykułów papierniczych, tabletów graficznych), sprzętu służącego do wykonywania tatuażu - maszynek, kabli, przełączek, pojemników z dziobami, igłami, kubeczkami, artykułów chemicznych - preparatów specjalistycznych do dezynfekcji skóry i powierzchni, opatrunków, folii, stretch’u, podłokietników, pojemników na odpady medyczne, odzieży ochronnej tatuatorów itd. Klient przeprowadzany jest przez zabieg pod opieką personelu. Ze względu na Wasze bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o szczególne przestrzeganie tego punktu.

Prosimy o odkładanie rzeczy osobistych w wyznaczonej strefie (poczekalni), prosimy o nie odkładanie rzeczy na blaty robocze (biurko recepcji, blaty pomocnicze przy stanowisku tatuatora).
Zabieg wykonania tatuażu wiąże się z naruszeniem ciągłości tkanek, wszystkie zabiegi tego typu są wykonywane przez doświadczonych tatuatorów w sterylnych jednorazowych rękawiczkach, przy użyciu sterylnych jednorazowych igieł, dziobów, kubeczków do tuszy i innych przedmiotów jednorazowego użytku.
Wszystkie środki jednorazowe, jak i również środki opatrunkowe (ręczniki papierowe, gaziki, opatrunki, serwety) są odpowiednio utylizowane, zużyte igły są odpadem medycznym, przechowywanym w specjalnych, szczelnych pojemnikach na odpady medyczne i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych.

Stanowisko tatuatorskie jest każdorazowo dezynfekowane specjalistycznymi środkami do dezynfekcji o szerokim spektrum działania, wszystkie przedmioty wielokrotnego użytku są poddawane dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. To samo tyczy się powierzchni typu podłoga, fotele, taborety, podłokietniki, pomocniki, przyborniki, blaty.

Przed zabiegiem klient jest informowany o procedurze gojenia tatuażu, po zabiegu zostaje opatrzony specjalną folią (filmem do gojenia) oraz zostaje zaznajomiony z zasadami gojenia tatuażu (dołączamy drukowaną instrukcję). Na każdym etapie gojenia klient ma prawo do konsultacji, jeżeli cokolwiek wzbudzi niepokój można się z nami skontaktować telefonicznie - 537 666 302, internetowo przez fanpage lub osobiście w studiu.

Studio nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania klienta podczas gojenia tatuażu, nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie instrukcji gojenia.
Klientowi przysługuje jednorazowa doprawka po wykonanym tatuażu, zdarza się, że przy wykonywaniu tatuażu część pigmentu zostaje wypchnięta przez skórę (to naturalna reakcja organizmu), wówczas po wygojeniu tatuażu klient może umówić się na bezpłatną poprawkę.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele. Każdy organizm może inaczej zareagować na ciało obce w skórze, przeprowadzamy wywiady z klientami, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji, ale trzeba mieć na uwadze, że usługa wykonywania tatuażu jest zabiegiem naruszającym łączność tkanek. W studiu Psychodelic Art Tattoo stosuje się wyłącznie tusze, które mają pozytywną próbę dermatologiczną potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.
Personel Psychodelic Art Tattoo ma obowiązek udzielić rzetelnej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz konsekwencji wynikających z przeprowadzonej usługi wykonywania tatuażu.
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie studia Psychodelic Art Tattoo mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do stosowania się do sugestii personelu. Korzystając z usług studia Psychodelic Art Tattoo przyjmuje się, że klient zaakceptował warunki regulaminu.
Tatuator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie studia. Studio jest monitorowane, w przypadku podejrzenia kradzieży można zgłosić się do personelu w celu udostępnienia nagrania (w uzasadnionych przypadkach).
Studio Psychodelic Art Tattoo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.


Styles of tattoo

Available slots

  • Ask Miłosz Wojciech for appointment by sending a request

Log in


or

Log in with Facebook

Log in with Google

Don't have an account? Sign up

Forgot Your password? Remind password

Sign up


or

Already have an account ? Log in

Thank you!

We have sent an email with activation link to your email address In order to complete the signup process, please click the activation link

Remind password

Don't have an account? Sign up

Sorry! we cannot do that

You are under 18 We cannot book tattoo session for you, but u still can browse inks for future tattoo!!