Martyna Zuza Zua Bogusz artist avatar
Loading...

Martyna Zuza Zua Bogusz

Tattoo Artist 

WarsawPoland

Followers

2

Reservations

2

Tattoos

14
About User

Martyna Bogusz dnia 18 maja '91, przyoblekła niematerialną substancję swojej duszy w ziemską powłokę, czym uczyniła łaskę zacnej ziemi świdnickiej, albowiem to tam rozległ się jej pierwszy krzyk, który za sprawą liceum plastycznego kilkanaście lat później zmienił się w śpiew łabędzia nacechowany wiarą w swoje zdolności plastyczne. Wiara owa pozwoliła przychylnie spojrzeć na tąż Martynę władcom łódzkiej animacji, w związku z czym podbiła ona ich serca, następnie PWSFTviT oraz całą łódź i kontynuuje swój niecny plan zawładnięcia światem poprzez komplet markerów, który w jej ręku staje się karzącym mieczem sprawiedliwości i prowadzi ją ku przeznaczeniu zapisanym jej w gwiazdach, które mówi: i będzie ona siedzieć i rysować, a jej rysunek zmiażdży ci głowę, a ty mu nic nie zmiażdżysz, albowiem będzie w antyramie. Na początku był chaos. Później przyszła kolka, maszynka, która przyczyniła się do pierwszej pandy na ciele Zuzy. Druga, która powstała zaledwie kilka lat później, została poczyniona już przez samą Zuzę, w warunkach domowych, za pomocą maszynki, którą dostała od kolegi. Pod jej igły wpadło kilku kolegów ze studiów, z lepszym bądź gorszym skutkiem. Szkoła filmowa pełna była wydarzeń i zwrotów akcji, dlatego też Zuza zrezygnowała z tatuowania i odłożyła maszynkę na bok. Skupiła się na wycinankach, przy których nie robiła krzywdy ludziom. „Moje życie jest anegdotą”, jak sama o nim mówi. W momencie, w którym odpuściła swą przyszłość z igłami, na jej drodze pojawił się Batoon. Zauroczony Zuzowymi wycinankami zaprosił do współpracy, a raczej przekonał, że jej miejsce jest w świecie tatuażu. Absorbujące studia z animacji wciąż znacząco kolidują z wypełnionym po brzegi grafikiem. Jest tak zarobiona, że wciąż nie może skończyć filmu dyplomowego. Każdy kolejny tatuaż jest dla niej indywidualnym wyzwaniem. Pasjonatka, która ciągle się rozwija i nie chce przestać. Z wykształcenia również technik plastyk ze specjalizacją “snycerz”. ENG Martyna Bogusz on May 18, '91, put the immaterial substance of her soul in an earthly coating, which she made the grace of the noble land of Świdnica, because it was there that her first cry was heard, which due to the high school of art a dozen years later changed into a swan song marked with faith in its own artistic abilities. This faith allowed a favorable look at Martyna's masters of the Lodz animation, therefore she conquered their hearts, then PWSFTviT and the whole boat and continues her evil plan of taking over the world through a set of markers, which in her hand becomes a punishing sword of justice and leads her towards destiny inscribed in her stars, which says: and she will sit and draw, and her drawing will crush your head, and you will not crush him anything, for he will be in the counter frame. In the beginning there was chaos. Later came colic, a machine that contributed to the first panda on Zuza's body. The second one, which was created only a few years later, was already made by Zuza herself, at home, using the machine she got from a friend. Several college friends fell under her needles, with better or worse results. The film school was full of events and twists, which is why Zuza gave up tattooing and set the machine aside. She focused on cut-outs where she didn't hurt people. "My life is an anecdote," as she says about it. The moment she let go of her future with needles, Batoon appeared on her path. Enchanted with Zuzowe's cutouts, he invited to cooperate, or rather convinced that her place is in the world of tattooing. Absorbing animation studies still interfere significantly with graphics filled to the brim. She's earned so much that she still can't finish the diploma film. Each subsequent tattoo is an individual challenge for her. Passionate who is constantly developing and does not want to stop. A plastic technician by profession with a specialization in woodcarving.

Speaks in

EnglishPolish

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...