Da Vinci’s Fox artist avatar
Loading...

Da Vinci’s Fox

Tattoo Studio 

WrocławPoland

Followers

1

Tattoos

142

Reservations

0

Artists

3

Alex Fox

Nikitiy

Максим

About User

-PL -Studio Tatuażu we Wrocławiu. ulica Żubrza 18, Wrocław 54-229 Instagram @davincisfox Facebook @davincisfox https://davincisfox.com/ -Studio tatuażu we Wrocławiu Da Vinci`s Fox Tatuowanie to starożytna sztuka, która pomaga współczesnym ludziom wyrażać swoją indywidualność. Studio tatuażu artystycznego Fox Da Vinci to miejsce, w którym możesz być, jeśli lubisz ozdabiać swoje ciało. Nasi profesjonalni mistrzowie w przytulnym i nowoczesnym salonie tatuażu posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, abyś mógł uzyskać dokładnie taki efekt, jakiego oczekujesz. Piękny tatuaż wysokiej jakości. -Nasze studio tatuażu ściśle przestrzega wszystkich zasad, które pozwalają na wykonanie tatuażu tak bezpiecznie i efektywnie, jak to tylko możliwe. -Indywidualne podejście Z każdym klientem pracujemy indywidualnie, ponieważ tatuaż na ciele każdej osoby wygląda w zupełnie wyjątkowy sposób. W naszych salonach otrzymasz pełną konsultację w zakresie wyboru rysunku i miejsca jego aplikacji, uwzględniamy cechy każdej osoby z osobna. -Harmonizacja niuansów Przed wykonaniem tatuażu nasi specjaliści szczegółowo doradzają klientowi wszystkie niuanse wybranej techniki. Wyjaśniamy, jakie istnieją przeciwwskazania i co należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca do tatuowania. Rozmawiamy również o zachowaniu i opiece po tatuażu. Wdrożenie wszystkich tych zaleceń bezpośrednio wpływa na jakość Twojego tatuażu. -Sprawdzony sprzęt Do tatuowania w naszych salonach używamy tylko sprawdzonego i nowoczesnego sprzętu, który pozwala na wykonanie zabiegu z maksymalną jakością. Podczas wykonywania tatuażu obserwuje się sterylność -Przeciwwskazania Barwniki, które dobieramy do wykonania tatuażu spełniają wszelkie wymogi higieniczne i nie mają przeciwwskazań. Odpowiedzialnie podchodzimy do tego zagadnienia. W naszych salonach używamy tylko wysokiej jakości i trwałej farby. To bardzo ważne, ponieważ farba jest wstrzykiwana pod skórę, czyli w ciało. -Szkic darmowy bonus do tatuażu Opracujemy za darmo indywidualny szkic tatuażu w dowolnym stylu, który najbardziej Ci odpowiada, ponieważ w naszym studio szkic jest wliczony w koszt pracy! -Pracujemy zarówno ze szkicami mistrzów studia, jak i ze szkicami klienta. Rysujemy szkice według Twojego pomysłu Nasze studia specjalizują się w wysokiej jakości i trwałych tatuażach -ENG -Tattoo Studio in Wrocław. 18 Żubrza Street, Wrocław 54-229 -Tattoo studio Wrocław Da Vinci`s Fox Tattooing is an ancient art that helps modern people express their individuality. Fox Da Vinci's art tattoo studio is the place to be if you like decorating your body. Our professional masters in a cozy and modern tattoo parlor have the necessary knowledge and skills so that you can get exactly the effect you expect. Beautiful high quality tattoo. -Our tattoo studio strictly adheres to all the rules that allow you to make a tattoo as safely and efficiently as possible. -Individual approach We work individually with each client, because the tattoo on each person's body looks completely unique. In our showrooms you will receive a full consultation on the selection of a drawing and the place of its application, we take into account the characteristics of each person separately. -Harmonization of nuances Before making a tattoo, our specialists advise the client in detail about all the nuances of the chosen technique. We explain what contraindications exist and what should be taken into account when choosing a place for tattooing. We also talk about post-tattoo behavior and care. The implementation of all these recommendations directly affects the quality of your tattoo. -Checked equipment For tattooing in our salons, we use only proven and modern equipment that allows us to perform the treatment with maximum quality. When performing a tattoo, sterility is observed -Contraindications The dyes we select for the tattoo meet all hygienic requirements and have no contraindications. We approach this issue responsibly. We only use high-quality and durable paint in our showrooms. This is very important because the paint is injected under the skin, which is into the body. -Sketch free tattoo bonus We will develop for free an individual tattoo sketch in any style that suits you best, because in our studio the sketch is included in the cost of work! -We work with both the master's sketches and the client's sketches. We draw sketches according to your idea. Our studios specialize in high-quality and permanent tattoos -RU -Тату студия во Вроцлаве. -Татуировка – древнее искусство, которое помогает современным людям проявлять свою индивидуальность. Студия художественной татуировки Da Vinci's Fox – актуальное место, если вам близок именно такой способ украшения своего тела. Наши профессиональные мастера в уютном и современном тату салоне обладают всеми необходимыми знаниями и навыками, чтобы вы смогли получить именно такой результат, который ожидаете. Качественную, красивую татуировку. -Наша студия татуировки строго придерживается всех правил, которые позволяют делать тату максимально безопасно и качественно. -Индивидуальный подход Мы работаем с каждым клиентом индивидуально, ведь татуировка на теле каждого человека смотрится совершенно особым образом. В наших салонах Вы получите полную консультацию по выбору рисунка и места для его нанесения, мы учитываем особенности каждого конкретного человека. -Согласование нюансов Прежде чем набить тату, наши специалисты подробно консультируют заказчика со всеми нюансами выбранной техники. Мы объясняем, какие противопоказания существуют и что нужно учитывать, выбирая участок для нанесения тату. Мы также рассказываем о правилах поведения после нанесения татуировки и об уходе за ней. Выполнение всех этих рекомендаций напрямую влияет на качество Вашей тату. -Проверенное оборудование Для нанесения татуировки в наших салонах применяется только проверенное и современное оборудование, которое позволяет выполнить процедуру с максимальным качеством. Соблюдается стерильность при выполнении тату -Противопоказания Красители, которые выбираются, чтобы сделать татуировку, соответствуют всем гигиеническим требованиям и не имеют противопоказаний. Мы ответственно подходим к этому вопросу. В наших салонах используется только качественная и стойкая краска. Это очень важно, ведь краска вводится под кожу, то есть в тело. -Эскиз бесплатно бонусом к тату Мы бесплатно разработаем индивидуальный эскиз тату в любом стиле максимально подходящий именно Вам, поскольку в нашей студии эскиз входит в стоимость работ! -Мы работаем как с эскизами мастеров студии, так и с эскизами заказчика. Отрисовываем эскизы по Вашей задумке Наши студии специализируется на качественной и долговечной татуировке -UA -Тату студія у Вроцлаві. -Татуювання - стародавнє мистецтво, яке допомагає сучасним людям проявляти свою індивідуальність. Студія художнього татуювання Da Vinci's Fox - життєвий простір, якщо вам близький саме такий спосіб прикраси свого тіла. -Наші професійні майстри в затишному і сучасному тату салоні володіють усіма необхідними знаннями та навичками, щоб ви змогли отримати саме такий результат, який очікуєте. Якісну, красиву татуНаша студія татуювання строго дотримується всіх правил, які дозволяють робити тату максимально безпечно і якісно.. -Індивідуальний підхід Ми працюємо з кожним клієнтом індивідуально, адже татуювання на тілі кожної людини виглядає абсолютно особливим чином. У наших салонах Ви отримаєте повну консультацію щодо вибору малюнка і місця для його нанесення, ми враховуємо особливості кожної конкретної людини. -Узгодження нюансів Перш ніж набити тату, наші фахівці детально консультують замовника з усіма нюансами обраної техніки. Ми пояснюємо, які протипоказання існують і що потрібно враховувати, вибираючи ділянку для нанесення тату. Ми також розповідаємо про правила поведінки після нанесення татуювання і про догляд за нею. Виконання всіх цих рекомендацій безпосередньо впливає на якість Вашої тату. -перевірене обладнання Для нанесення татуювання в наших салонах застосовується тільки перевірене і сучасне обладнання, яке дозволяє виконати процедуру з максимальною якістю. Дотримується стерильність при виконанні тату -Протипоказання Барвники, які вибираються, щоб зробити татуювання, відповідають всім гігієнічним вимогам і не мають протипоказань. Ми відповідально підходимо до цього питання. У наших салонах використовується тільки якісна і стійка фарба. Це дуже важливо, адже фарба вводиться під шкіру, тобто в тіло. -Ескіз безкоштовно бонусом до тату Ми безкоштовно розробимо індивідуальний ескіз тату в будь-якому стилі максимально підходить саме Вам, оскільки в нашій студії ескіз входить у вартість робіт! -Ми працюємо як з ескізами майстрів студії, так і з ескізами замовника. Отрісовиваємих ескізи по Вашій задумом Наші студії спеціалізується на якісній і довговічною татуюванні -DE Tattoo studio in Breslau Wroclaw Tätowieren ist eine alte Kunst, die modernen Menschen hilft, ihre Individualität auszudrücken. Kunst Tattoo Studio Da Vinci's Fox - ein echter Ort, wenn Sie diese Art der Dekoration Ihres Körpers mögen. Unsere professionellen Meister in einem gemütlichen und modernen Tattoo-Studio verfügen über alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, damit Sie genau das Ergebnis erzielen, das Sie erwarten. Ein hochwertiges, schönes Tattoo. -Unser Tattoostudio hält sich strikt an alle Regeln, die es Ihnen ermöglichen, ein Tattoo so sicher und effizient wie möglich zu machen. Wir arbeiten mit jedem Kunden individuell, denn ein Tattoo auf dem Körper jedes Menschen sieht auf ganz besondere Weise aus. In unseren Salons erhalten Sie eine umfassende Beratung bei der Auswahl einer Zeichnung und eines Ortes für ihre Anwendung, wir berücksichtigen die Eigenschaften jeder einzelnen Person. -Aushandlung von Nuancen Vor dem Tätowieren beraten unsere Spezialisten den Kunden ausführlich mit allen Nuancen der gewählten Technik. Wir erklären, welche Kontraindikationen es gibt und was Sie bei der Auswahl einer Tätowierstelle beachten müssen. Wir sprechen auch über das Verhalten und die Pflege nach dem Tätowieren. Die Umsetzung all dieser Empfehlungen wirkt sich direkt auf die Qualität Ihres Tattoos aus. -Bewährte Ausrüstung Für das Tätowieren in unseren Salons kommen nur bewährte und moderne Geräte zum Einsatz, die es Ihnen ermöglichen, den Eingriff mit maximaler Qualität durchzuführen. Beim Tätowieren wird auf Sterilität geachtet -Kontraindikationen Die für die Tätowierung ausgewählten Farbstoffe erfüllen alle hygienischen Anforderungen und haben keine Kontraindikationen. Wir gehen verantwortungsbewusst mit diesem Thema um. In unseren Ausstellungsräumen wird nur hochwertige und langlebige Farbe verwendet. Dies ist sehr wichtig, da die Farbe unter die Haut, also in den Körper, injiziert wird. -Skizzenfreier Bonus zum Tätowieren Wir entwickeln kostenlos eine individuelle Tattoo-Skizze in jedem für Sie am besten geeigneten Stil, da die Skizze in unserem Studio in den Kosten der Arbeit enthalten ist! -Wir arbeiten sowohl mit den Skizzen der Studiomeister als auch mit den Skizzen des Kunden. Wir zeichnen Skizzen nach Deiner Idee Unsere Studios sind spezialisiert auf hochwertige und langlebige Tattoos

Speaks in

EnglishGermanPolishRussianUkrainian

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Alex Fox

Tattoo Artist

WrocławPoland

Go to profile
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Nikitiy

Tattoo Artist

WrocławPoland

Go to profile
Loading...
Максим

Tattoo Artist

WrocławPoland

Go to profile