Tattoo portfolio by Tempz at INKsearch
Tempz artist avatar
Tempz

Tattoo Artist

in

Warsaw, Poland

Speaks in

EnglishPolish

About user

Młody “narybek” w środowisku tatuatorskim. Proces swojego rozwoju przedstawia tak: “​kartka, ołówek, graffiti, grafika, ilustracja, testowanie, tatuaż​”​. Kształtowały go oglądane w dzieciństwie bajki oraz komiksy. W takiej stylistyce czuje się najlepiej i taką też tworzy. Z czasem rysowanie płynnie połączyło się z graffiti. W tym medium nauczył się łączyć kolory, lawirować w kompozycjach, jak i określił swoją stylówkę. To, w pewnej złożonej konsekwencji, zaprowadziło go w świat tatuatorów. O samym tatuażu zaczął myśleć, gdy zmieniła się technologia. Ta przekonała go, że to „nie taki krwawy sport, jak by się mogło wydawać”. Tatuaż jest dla niego nową formą wyrazu, ale i motywacją, siłą napędową rozwoju i działania. W 77ink przekłada rzeczy ze ściany na ludzkie ciało. Prywatnie wybitny humanista. Uparcie twierdzi, że w tym zawodzie trzeba lubić ludzi i nie traktować ich jak kawał brudnopisu pod swoją twórczość. ENG A young "fry" in a tattooing environment. The process of its development is as follows: "card, pencil, graffiti, graphics, illustration, testing, tattoo". He was shaped by cartoons and comics viewed in childhood. In this style he feels the best and also creates. Over time, drawing merged seamlessly with graffiti. In this medium, he learned to combine colors, maneuver in compositions, and defined his style. This, in a complex consequence, led him into the world of tattoo artists. He started thinking about the tattoo itself when the technology changed. This convinced him that it was "not such a bloody sport, as it might seem." For him, the tattoo is a new form of expression, but also motivation, driving force for development and action. In 77ink, he translates things from the wall into the human body. Privately an outstanding humanist. He insists that in this profession you have to like people and not treat them as a piece of scrapbook for your work.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

This user has no content here